شمشیر بازی

05آبان
برگزاری لیگ شمشیربازی در ابهام

برگزاری لیگ شمشیربازی در ابهام

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، هنوز شرایط برای برگزاری لیگ شمشیربازی فراهم نیست و ممکن است حتی برگزار هم نشود.