شفافیت آرای نمایندگان مجلس

05دی
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس در ایستگاه آخر

طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس در ایستگاه آخر

شفافیت آرای نمایندگان مجلس از موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس یازدهم قول آن را به مردم دادند تا مشخص شود […]