شعرخوانی اردوغان

27آذر
موسیقی دلنواز «ربابی»، جوابیه ای به شعرخوانی اردوغان از جنس هنر

موسیقی دلنواز «ربابی»، جوابیه ای به شعرخوانی اردوغان از جنس هنر

یکی است ترکی و تازی در این معامله حافظ حدیث‌ عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی آهنگی به […]