شعبه ۳۲ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ

10آبان
راه‌اندازی شعبه ۳۲ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ/ حجم کار شعبه ۲۵ غرب معادل ۳ اداره کل

راه‌اندازی شعبه ۳۲ تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ/ حجم کار شعبه ۲۵ غرب معادل ۳ اداره کل

تجهیز و راه‌اندازی شعبه ۳۲ تهران به دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دستور کار اداره کل تامین اجتماعی غرب […]