سامانه کیلید

11آذر
شیب نزولی قیمت مسکن/ در کدام مناطق تهران 
خانه ها ارزانتر شدند؟

شیب نزولی قیمت مسکن/ در کدام مناطق تهران خانه ها ارزانتر شدند؟

اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید همچنین حاکی از آن است قیمتهای پیشنهادی در منطقه پنج ۱.۵ درصد و […]