سامانه نسخه الکترونیک

20آبان
استفاده از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی آغاز شد

استفاده از سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی آغاز شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت که گام مهمی در تکمیل سامانه نسخه الکترونیک برداشته شده است. به گفته وی؛ تمامی […]