سامانه متمرکز مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی

14آبان
سامانه متمرکز مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی از آبان در سراسر کشور فعال شده است

سامانه متمرکز مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی از آبان در سراسر کشور فعال شده است

مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: از ابتدای آبان‌ماه سال جاری تمامی استان‌ها در حوزه مستمری‌ها صرفاً با سامانه متمرکز […]