ساماندهی بازار پول

24آبان
ساماندهی بازار پول و سرمایه و تثبیت نرخ ارز باید در اولویت برنامه های دولت باشد

ساماندهی بازار پول و سرمایه و تثبیت نرخ ارز باید در اولویت برنامه های دولت باشد

اصناف با تمام توان در کنترل، بازرسی و نظارت بازار تلاش می‌کنند، اما زمانی بازرسی ها و کنترل ها جواب می‌دهد که بتوان بازار افسار گسیخته نرخ ارز را کنترل کرد چرا که امروز نرخ ارز متغیر اصلی در قیمت گذاری شده است .