سال نوری

23دی
واقعیتهای جذابی از ستارگان که هرگز نمی دانستید!
واقعیتهایی از ستارگان که هرگز نمی دانستید!

واقعیتهای جذابی از ستارگان که هرگز نمی دانستید!

ستارگان از ابرهای گرد و غبار پراکنده در فضا متولد می شوند . تلاطم یا بی ثباتی در اعماق این ابرهای گرد و غبار باعث ایجاد گره هایی می شود.