ساقط کردن دولتش

20خرداد
دیکتاتوری در شرقی‌ترین نقطه زمین

دیکتاتوری در شرقی‌ترین نقطه زمین

ابتدا این ژاپنی‌ها بودند که با حملات خود هلندی‌ها را تارومار کرده و سرزمینی که اکنون اندونزی نامیده می‌شود را […]