ساعت برادر شهیدم را انداختم داخل آب / وقتی اولین نماز اسارتم را خواندم

چیزی یافت نشد !