سازمان اوقاف

06مرداد
ماجرای وقف کوه دماوند چیست؟

ماجرای وقف کوه دماوند چیست؟

اخبار اجتماعی– وقف کوه دماوند از  آن خبرهایی بود که به شدت بازتاب های مختلفی در فضای مجازی داشت. یک […]