سازمان اداری استخدامی

07آذر
تعطیلی ادارات در هفته آینده؛ فعالیت دستگاه‌ها فقط در صورت ضرورت

تعطیلی ادارات در هفته آینده؛ فعالیت دستگاه‌ها فقط در صورت ضرورت

انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه هفته بعد همه […]