سازماندهی المپیک توکیو

03فروردین
سازماندهندگان المپیک بی سروصدا در حال تهیه سناریوی تعویق توکیو ۲۰۲۰

سازماندهندگان المپیک بی سروصدا در حال تهیه سناریوی تعویق توکیو ۲۰۲۰

در حالی که ویروس کرونا رویدادهای ورزشی سرتاسر جهان را مختل کرده است، ژاپن مصرانه از برگزاری المپیک طبق برنامه […]