سازش ناپذیری

24اسفند
آشوبگرای کرونایی نباشیم!

آشوبگرای کرونایی نباشیم!

آشوبگران جزئی از مردم بودند با این تفاوت که با رفتار احساساتی شان دقیقا برعکس حرکت مردم، حرکت می کردند. […]