زین مالیک

11بهمن
بازگشت دوباره جی‌جی حدید و زین مالیک به یکدیگر

بازگشت دوباره جی‌جی حدید و زین مالیک به یکدیگر

این زوج، مدتی را جدا از یکدیگر به سر بردند و اصلا باهم در ارتباط نبودند و بدین ترتیب، مرحله خاصی از زندگیشان را پشت‌سر گذاشتند، اما اخیرا حدید و مالیک بایکدیگر در تماس بودند. جی‌جی از زین حمایت می‌کند.