زیرپا گذاشتن پروتکل ها

29دی
برگزاری مراسم بدون پروتکل بهداشتی مصیبتی بزرگ به وجود می آورد

برگزاری مراسم بدون پروتکل بهداشتی مصیبتی بزرگ به وجود می آورد

وزیر بهداشت با اشاره به توفیق نظام سلامت در تامین بهینه داروی مورد نیاز مردم در سخت ترین شرایط، بسیاری از این موفقیت ها را محصول رویکرد قرارگاه مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی، دانست.