زیبایی های کودکی

14دی
اهمیت بازی در اوایل کودکی

اهمیت بازی در اوایل کودکی

والدینی که با فرزندان خود بازی می کنند پیوند محکم تری با آنها برقرار می کنند. حتی یک بازی ساده مانند قایم موشک می تواند به لحظه اتصال ویژه والدین و فرزندان تبدیل شود.