زیباسازی شهر تهران

18آبان
نصب سردیس محمدعلی اسلامی ندوشن در خیابان ندوشن

نصب سردیس محمدعلی اسلامی ندوشن در خیابان ندوشن

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از رونمایی سردیس محمدعلی اسلامی ندوشن در خیابان شاهد که به […]