زوال عقلی

17بهمن
رابطه ی موسیقی با زوال عقل

رابطه ی موسیقی با زوال عقل

  زوال عقل یک اصطلاح کلی برای افت توانایی ذهنی به میزانی است که در زندگی روزانه فرد تداخل ایجاد […]