زن هوسباز

27آبان
نسترن ۲۲ ساله مرا بی آبرو کرد / او ۴ سال از من بزرگتر بود

نسترن ۲۲ ساله مرا بی آبرو کرد / او ۴ سال از من بزرگتر بود

دیگر چیزی به آزمون سراسری باقی نمانده بود که با زن مطلقه ای آشنا شدم. «نسترن» در همسایگی مادرم زندگی می کرد و چهار سال از من بزرگ تر بود.