زن همراه منصوری

۲۴دی
زن همراه با منصوری از دفتر دادستانی تا رومانی که بود؟

زن همراه با منصوری از دفتر دادستانی تا رومانی که بود؟

علیزاده در ادامه درباره گزارش ارسالی از رومانی در این‌باره گفت: گزارشی که از رومانی آمده بسیار مبهم است و در این گزارش تاکید بر خودکشی است.