زن همراه منصوری

24دی
زن همراه با منصوری از دفتر دادستانی تا رومانی که بود؟

زن همراه با منصوری از دفتر دادستانی تا رومانی که بود؟

علیزاده در ادامه درباره گزارش ارسالی از رومانی در این‌باره گفت: گزارشی که از رومانی آمده بسیار مبهم است و در این گزارش تاکید بر خودکشی است.