زنی که در ادبیات فارسی تک ستاره شد

چیزی یافت نشد !