زنهایی که برای اولین‌بار طعم دریافت دستمزد را تجربه می‌کنند

25آبان
زنان تیمور شرقی کار در جاده را غنیمت می‌شمارند/ زنهایی که برای اولین‌بار طعم دریافت دستمزد را تجربه می‌کنند

زنان تیمور شرقی کار در جاده را غنیمت می‌شمارند/ زنهایی که برای اولین‌بار طعم دریافت دستمزد را تجربه می‌کنند

بسیاری از زنان و جوانان روستایی در تیمور شرقی با طرح گسترش جاده‌ای امکان داشتن شغل را پیدا کرده‌اند. این […]