زندگی نامه پروین اعتصامی

19بهمن
زندگی نامه پروین اعتصامی شاعر پر آوازه ایرانی
زندگی نامه زیبا و گهربار

زندگی نامه پروین اعتصامی شاعر پر آوازه ایرانی

و در سال ۱۹۴۱، پروین اعتصامی، هنوز زمانی که جوان بود به طور ناگهانی فوت کرد. سال های آخر عمرش را به دیدار با خانواده های سرشناس شاعری همچون سیمین دانشور و ملک الشعرای بهار می گذراند.