زندگی سعادتمندانه

22دی
۴ راه برای یافتن مسیر درست در سرگردانی های زندگی

۴ راه برای یافتن مسیر درست در سرگردانی های زندگی

یک قدم به جلو شروع کنید و احساس آن را ببینید. اگر احساس خوبی داشت، به مسیر درست خود ادامه دهید. آن را آهسته و ثابت نگه دارید تا زمانی که آماده برداشتن آن جهش ایمانی شوید.