زندگی امام

22بهمن
زندگی نامه امام خمینی (ره)
درباره فرشته نجات ایران

زندگی نامه امام خمینی (ره)

پدر مادر روح الله، میرزا احمد مجتهد خوانساری که یکی از روحانیون عالی رتبه در ایران مرکزی بود. او علیه امتیاز تنباکو فتوا داد که شاه علی رقم دادن آن امتیاز به انگلستان، مجبور شد آن را لغو کند.