زندان قزل‌حصار

04دی
قضات از تمام ارفاقات قانونی برای اینکه هیچ زندانی مستحق کمک در زندان نماند استفاده کنند

قضات از تمام ارفاقات قانونی برای اینکه هیچ زندانی مستحق کمک در زندان نماند استفاده کنند

دادستان تهران و هیات همراه در ادامه اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان از زندان قزلحصار بازدید کرد. به گزارش […]