زندان عربستان

08دی
اعتصاب غذای فعال برجسته حقوق بشر سعودی در زندان

اعتصاب غذای فعال برجسته حقوق بشر سعودی در زندان

 « محمد القحطانی» فعال برجسته  حقوق بشر  در عربستان ، یکی از بنیانگذاران انجمن «حسم» ، چند روز پیش  اعتصاب غذ […]