زندان تهران بزرگ

11آبان
ملاقات با ٧٠٠ زندانى در بازدید هیات قضایى از زندان تهران بزرگ/ رسیدگی به ٣۵٠٠ تقاضاى عفو طى شش ماه گذشته

ملاقات با ٧٠٠ زندانى در بازدید هیات قضایى از زندان تهران بزرگ/ رسیدگی به ٣۵٠٠ تقاضاى عفو طى شش ماه گذشته

معاون قضایى دادگسترى استان تهران در جمع مددجویان زندان تهران بزرگ گفت: طى شش ماه گذشته بیش از ٣۵٠٠ تقاضاى […]