زندانیان جرایم غیر عمد

21آذر
ارتفاعی به اندازه ۶ میلیارد/ سقوط کارگر کارفرما را به بند کشید

ارتفاعی به اندازه ۶ میلیارد/ سقوط کارگر کارفرما را به بند کشید

به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ۱۳۹۳ بود که هاشم طبق یک قرارداد کتبی (پیمانکاری) دایر بر اجرا و تکمیل اسکلت […]