زنا با محارم

23دی
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان دستگیر شد

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان دستگیر شد

پلیس ایتالیا و واحد جنایات جنسی به خانه پاپ در واتیکان رفتند ، او و چند مقام عالی رتبه دیگر را دستگیر کردند. افراد نزدیک به صحنه گزارش شده اند که صدای شلیک گلوله شنیده اند!