زنان شهوتی

25اردیبهشت
آیا میزان شهوت از روی چهره مشخص می شود؟

آیا میزان شهوت از روی چهره مشخص می شود؟

معمولا زنان شهوتی زنانی قلمداد می شوند که لباس های تنگ بپوشند و علاقه به نشان دادن برجستگی های بدن خود دارند. آرایش غلیظ می کنند و حین صحبت کردن با ناز و عشوه رفتار می کنند.

-