زنان رییس جمهور

15مهر
موانع کاندیداتوری زنان برای انتخابات رییس جمهوری؟

موانع کاندیداتوری زنان برای انتخابات رییس جمهوری؟

وی ادامه داد: بنابر حرف آقای کدخدایی، این تفسیر شورای نگهبان که هم زنان و هم مردان می توانند رئیس […]