رئیس بانک

08شهریور
رئیس بانک مرکزی طالبان، فقط سواد خواندن و نوشتن دارد/اقدام طالبان علیه کارمندان دولت

رئیس بانک مرکزی طالبان، فقط سواد خواندن و نوشتن دارد/اقدام طالبان علیه کارمندان دولت

نیوز: رئیس بانک مرکزی طالبان، فقط سواد خواندن و نوشتن دارد،در سابقه حاج محمد ادریس آمده که وی خواندن و […]

-