دکتر روانشناس

۱۸دی
آیا درمانی برای افسردگی وجود دارد؟

آیا درمانی برای افسردگی وجود دارد؟

هر چند درمان خاصی برای افسردگی وجود ندارد اما درمان های موثری برای مدیریت این شرایط وجود دارد. هر شخص متفاوت می باشد و درمان مخصوصی می طلبد یافتن معالجه درست می تواند به شخص کمک کند.