دون دون شدن پا

14تیر
منافذ پوست بعد از شیوکردن/ پوست شما هم بعد از تیغ زدن دون دون میشه؟

منافذ پوست بعد از شیوکردن/ پوست شما هم بعد از تیغ زدن دون دون میشه؟

بسیاری از خانم ها بعد از شیو کردن نه تنها در ناحیه ی صورت بلکه در پاهای خود با منافذ […]

-