دوستت دارم

14مهر
چگونه بدون اینکه “دوستت دارم” را به زبان بیاورم به عشقم بگویم دوستش دارم؟

چگونه بدون اینکه “دوستت دارم” را به زبان بیاورم به عشقم بگویم دوستش دارم؟

نیوز: اگر در فکر این هستید که چگونه به کسی نشان دهید که به او اهمیت می دهید یا او […]

-