دوخواهر

09مرداد
بازداشت تیرانداز سنندجی که زن و خواهر زنش را به قتل رساند

بازداشت تیرانداز سنندجی که زن و خواهر زنش را به قتل رساند

نیوز: در ماجرای این قتل یک مرد میانسال با همسرش که چند مدت از خانه قهر کرده بوده در پارک […]

-