دهه هفتاد

21شهریور
واکسن برای تمامی متولدان سال 1372 به قبل

واکسن برای تمامی متولدان سال 1372 به قبل

نیوز: تمامی متولدان سال 1372 و قبل ازآن برای دریافت واکسن کرونا ثبت نام‌ کنند.در حال حاضر تمامی متولدان سال […]

-