دهه هفتاد

۱۶آذر
محمد نوری را ناهار به مرکز موسیقی بردم تا مجوز بگیرم! / اگر به گذشته برگردم بسیاری از آثارم را نمی‌خوانم/ هم‌نسلانم در موسیقی پاپ پاسوز جوانان امروزی شدند

محمد نوری را ناهار به مرکز موسیقی بردم تا مجوز بگیرم! / اگر به گذشته برگردم بسیاری از آثارم را نمی‌خوانم/ هم‌نسلانم در موسیقی پاپ پاسوز جوانان امروزی شدند

احراری می‌گوید: در پی انتشار آلبوم «تکیه‌گاه» گفتند اولین نفری هستی که عکس‌ات روی آلبومت چاپ شده؛ وگرنه اجازه نمی‌دهیم […]