دفع کرونا

۰۲فروردین

آیا دعاهای ما تاثیری در دفع کرونا دارد؟

کد خبر: ۱۴۷۱۵۹ تاریخ انتشار: شنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۹ – ۱۰:۲۰ وقتی کرونا وارد کشور ما شد، تعداد زیادی دستورالعمل […]