دسشویی

18مهر
عواقب ادرار قبل از رابطه جنسی چیست؟

عواقب ادرار قبل از رابطه جنسی چیست؟

باکتری های واژینال در حین آمیزش می تواند وارد مجرای ادرار شما بشود. اگر صبر کنید و ادرار خود را تا پس از رابطه جنسی نگه دارید تا حجم ادرار زیاد شود و با فشار بیشتری خارج شود،

-