دستور کار کمیسیون های مجلس

۱۹دی
قریب به نیمی از وزرای دولت در مسیر بهارستان

قریب به نیمی از وزرای دولت در مسیر بهارستان

نشست هفته آینده کمیسیون های مجلس با حضور هفت وزیر آموزش و پرورش،‌ علوم، ‌تحقیقات و فناوری، امور خارجه، ارتباطات […]