خشکسالی بزرگ می آید

19مهر
خشکسالی بزرگ می آید!

خشکسالی بزرگ می آید!

به گزارش نیوز: خشکسالی بر اساس تعریف مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، یکی از پدیده‌های هواشناختی، طبیعی و جدایی […]

-