خارپوستان

۲۹دی
ساخت آنتی‌ بیوتیک‌ به کمک جانوران خلیج فارس!

ساخت آنتی‌ بیوتیک‌ به کمک جانوران خلیج فارس!

در ایران سه گونه توتیای دریایی در سواحل جنوبی وجود دارد و در خصوص ترکیبات زیست‌فعال آن‌ها مطالعات متعددی انجام شده است. در ادامه این پژوهش‌ها، پژوهشگران با انجام مطالعه‌ای به بررسی سلول‌های سلوموسیت که نقش بارزی در ایمنی این موجودات دارند، پرداختند و خواص ضد باکتریایی آن را مورد بررسی قرار دادند.