خارج شدن از برجام

۲۸دی
رهبر: اگر تحریم ها برداشته شود به برجام پایبند خواهیم بود!

رهبر: اگر تحریم ها برداشته شود به برجام پایبند خواهیم بود!

اروپایی ها با کانال اینستکس ۲ سال تمام ایران را سرکار گذاشت و حتی اجازه خرید داروی بیماری ها خاص از جمله بیماران پروانه ای از این کانال داده نشد، این در حالی است که غربی ها مدعی رعایت حقوق بشر هستند