حکومت بدون کاغذ

21آذر
«کاغذ» به طور کامل از نظام اداری «دبی» حذف شد/ «اولین حکومت بدون کاغذ»

«کاغذ» به طور کامل از نظام اداری «دبی» حذف شد/ «اولین حکومت بدون کاغذ»

نیوز:‏از دیروز، «کاغذ» به طور کامل از نظام اداری «دبی» حذف شد/ دبی، «اولین حکومت بدون کاغذ» در سرتاسر جهان […]

-