حضرت مریم

27خرداد
27 حقیقت جالب درباره باکره بودن!

27 حقیقت جالب درباره باکره بودن!

باکرگی یا دوشیزگی حالتی است که شخص هیچگاه آمیزش جنسی نداشته‌ است. به این اشخاص باکره گفته می‌شود. باکرگی در برخی از فرهنگ‌ها […]

-