– بازار سهام بعد از انتخابات

19خرداد
بازارها بعد از انتخابات چه می شود

بازارها بعد از انتخابات چه می شود

درحالی که کانون توجه بازارها در ایران روی انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات وین متمرکز شده که به دلیل وعده […]

-