ایورمکتین

۱۸دی
نبرد با ویروس کرونا با استفاده از داروی شپش

نبرد با ویروس کرونا با استفاده از داروی شپش

     «ایورمکتین»، دارویی که فقط با نسخه تجویز می شود و هزینه یک دوره درمان آن حدود ۲ پوند […]